MĀCĪBU MAKSA 5.00 EURO MĒNESĪ

4

Pamatojoties uz Saldus novada  SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM Nr.38 (  Pieņemti ar Saldus novada domes 2021.gada 30.jūlija ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr. 15, 24.§))

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Saldus novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas

Saldus novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu izglītojamā likumiskā pārstāvja līdzfinansējums par vienas izglītības programmas apguvi ir 5,00 euro mēnesī.

 

Atvieglojumi līdzfinansējumam tiek piešķirti šādām izglītojamo kategorijām:

  Kategorija Atlaide no līdzfinansējuma  mēnesī
5.1. Bērns bārenis, bērns invalīds vai bez vecāku gādības palicis bērns 100%
5.2. Bērns no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības 100%
5.3. Ja izglītības iestādi apmeklē divi vai vairāki vienas ģimenes bērni 50%
5.4. Ja izglītojamais attaisnoti nav apmeklējis izglītības iestādi (izziņa no ārstniecības iestādes, citi attaisnojoši dokumenti) un kavējuma periods ir ilgāks par divām nedēļām mēnesī 50%
5.5. Ja bērna likumiskajam pārstāvim vai abiem bērna vecākiem ir noteikts bezdarbnieka statuss 50%