Profesionālā ievirze

Saldus Mākslas skola realizē  profesionālas ievirzes 7 gadu izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” 20V 211 00 licence Nr P-15131, 2017. gada 22. februāris.

Audzēkņi apgūst šādus mācību priekšmetus: zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, un mākslas valodas pamati. Kompozīcijas stundās radītās ieceres tiek realizētas materiālā; paredzēts secīgi apgūt papīra plastiku, grafiku, keramiku, zīda apgleznošanu, datorgrafiku, porcelāna apgleznošanu un citas vizuālās mākslas tehnikas, lai nobeiguma darbā audzēknis varētu izvēlēties sev piemērotāko.

Saldus Mākslas skolas Mācību plāns

Mācību priekšmeti Mācību stundu skaits Kontaktstundas
1.klase 2.klase 3.klase 4.klase 5.klase 6.klase 7.klase
Profesionālie mācību priekšmeti
Zīmēšana 544 34 34 68 102 102 102 102
Gleznošana 544 34 34 68 102 102 102 102
Kompozīcija 646 34 102 102 102 102 102 102
Veidošana 374 34 34 34 68 68 68 68
Mākslas valodas pamati 136 34 34 34 34
Praktiskās mācības
Mācību prakse – Zaļā prakse 211 11 50 50 50 50
Kopā 2455 136 215 322 458 458 458 408

Saldus Mākslas skolas 7. mācību gada otrajā pusē audzēknis izstrādā nobeiguma darbu. Audzēknis  izvēlas nobeiguma darba tēmu  atbilstoši savām vēlmēm un spējām, izvērtējot iepriekšējos gados apgūtās iemaņas. Audzēknis  izvēlas nobeiguma darba vadītāju.  Audzēknis izstrādā nobeiguma darbu – zīmējumu, grafiku, gleznojumu, lietišķās mākslas priekšmetu vai citu dizaina formu, kvalitatīvi realizējot savu oriģinālo ideju materiālā. Nobeiguma darba aizstāvēšanā audzēknis prezentē darbu ar nobeiguma darba planšetēm un runu. Nobeiguma darbu izstrādā konkrētai sabiedriskas nozīmes vietai.

7. klases noslēgumā audzēknis kārto eksāmenus visos mācību priekšmetos. Skolu beidzot audzēknis saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu un sekmju izrakstu.