Skolas CV

Saldus Mākslas skola  ir Saldus novada pašvaldības lēmējinstitūcijas  dibināta mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestāde ar reģ. Nr. 4175902170.

Mākslas skolas dibinātājs ir Saldus rajona pašvaldība. Skola dibināta ar Saldus TDP izpildkomitejas lēmumu Nr.36  1984. gada 22.martā.

Saldus Mākslas skolas darbību nosaka NOLIKUMS, kas apstiprināts ar Saldus novada domes 2017.gada 30.marta sēdes lēmumu (prot. Nr.3, §2).

Skolas darbs tiek organizēts atbilstoši LR likumdošanai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Skolas darbību reglamentē iekšējie normatīvie dokumenti.

Skolai ir sava mājas lapa, informācija par skolu regulāri tiek publiskota kultūrizglītības iestāžu Kultūras kartē, skola pieslēgta VIIS informatīvajai sistēmai, skola lieto skolvadības sistēmu e-klase.

Skolas juridiskā adrese ir: Avotu iela 12A, Saldus, Saldus novads, LV – 3801.

Skolas misija

Veidot fiziski un emocionāli drošu, attīstošu un iekļaujošu mācību vidi, kas iedvesmo, virza un atbalsta skolēnus izaugsmē un sevis apzināšanā.

Skolas vīzija

  • Saldus Mākslas skola – laikmetīgs mākslas izglītības centrs un kultūrtelpa;
  • Saldus Mākslas skola – skola, kas veicina un atbalsta ikviena skolēna individuālo spēju attīstību, kas veicina un atbalsta radošu un atbildīgu, uz jaunradi un iniciatīvu vērstu personību attīstību;
  • skola, kas pati mācās un māca skolēniem mācīties;
  • mācību process centrēts nevis uz mācīšanu, bet uz mācīšanos, kur prioritāte ir visu iesaistīto – skolēnu, pedagogu, darbinieku u.c. – līdzdalība mācību procesā;
  • skolēnu sasniegumos prioritāte ir skolēnu attieksmes maiņa un ieinteresētība, līdzdalība mācību procesā, tādā veidā sekmējot skolēnu motivāciju eksperimentēt un kļūdīties, meklēt un atrast risinājumus.

Skolas darbības mērķi

  • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas un interešu izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu;
  • nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju ieguvi, veicinot vērtību orientācijas veidošanos mākslā līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā;
  • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību , kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša, kultūras un audzinoša darbība.